Facebook
Kontakt/
Reklama
22 Kwie 2005
Ślubna biurokracja
Dokumenty, bez których nie udzielą nam ślubu.

Wiele zależy od tego, jaki rodzaj ślubu planujemy. Polskie prawo dopuszcza trzy możliwości: cywilny, kościelny oraz konkordatowy. ...
... Sam ślub kościelny nie ma jednak mocy prawnej, więc dużo praktyczniej jest zdecydować się od razu na tak zwany ślub konkordatowy. Ceremonia odbywa się w kościele, ale ma jednocześnie skutki prawne w postaci cywilnego aktu małżeństwa.Ślub CywilnyPierwszą wizytę w urzędzie stanu cywilnego – którymkolwiek, niezależnie od zameldowania Państwa Młodych – warto zaplanować na pół roku przed uroczystością. Wtedy można zarezerwować odpowiadający narzeczonym termin. Następnie, zanim staniemy przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, by złożyć małżeńskie przysięgi, na miesiąc i jeden dzień przed wyznaczoną wcześniej datą ślubu, trzeba dostarczyć oryginały skróconych odpisów aktów urodzenia oraz dowody osobiste. Rozwodnicy dodatkowo zobowiązani są przedstawić skrócony odpis aktu poprzedniego małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub sentencją wyroku, a wdowcy skrócony odpis aktu zgonu małżonka.

Podczas samej ceremonii konieczna jest obecność dwóch pełnoletnich świadków, którzy powinni mieć przy sobie dowody osobiste i mówić po polsku (jeżeli nie-konieczna jest obecność tłumacza przysięgłego). Narzeczeni składają oświadczenia o tym, jakie nazwiska będą nosić oni oraz ich dzieci oraz wypełniają pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa.Wyjątkowe okolicznościSzczególnym przypadkiem jest ślub z obcokrajowcem, który musi dostarczyć do USC swój paszport, akt urodzenia przetłumaczony na język polski oraz zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego, wydawane przez ambasadę lub odpowiednik USC w danym kraju. Jeszcze bardziej szczególny jest przypadek Amerykanów, którzy chcieliby zawrzeć małżeństwo w Polsce – od nich wymagana jest zgoda sądu rodzinnego na ślub z obywatelem Polski, ponieważ USA nie wydają zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego.Polak za granicą może zawrzeć małżeństwo w zagranicznym urzędzie stanu cywilnego lub przed polskim konsulem. Potrzebne są paszport, tłumaczenie aktu urodzenia oraz zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą, które wydają urzędy stanu cywilnego właściwe dla miejsca zamieszkania.Wyjątkowa procedura jest też stosowana w przypadku ślubu przez pełnomocnika, który może zostać zawarty, gdy jeden z przyszłych małżonków jest na przykład zbyt ciężko chory by stawić się w Urzędzie lub przebywa za granicą. Zezwolenie wydaje na to sąd, a pełnomocnictwo do zawarcia ślubu jest sporządzane notarialnie.Ślub KonkordatowyŚlub Konkordatowy jest jednocześnie ceremonią religijną oraz aktem prawnym, bowiem Kościół ma obowiązek w ciągu 5 dni od daty zawarcia małżeństwa przesłać dokumenty do urzędu stanu cywilnego, który sporządza akt ślubu.Przygotowania formalne należy rozpocząć, co najmniej na 6 miesięcy przed wybraną datą ślubu. Narzeczeni ustalają wtedy w kancelarii parafialnej czy termin ten jest możliwy i od tego momentu rozpoczyna się procedura.Protokół przedślubnySpisuje się go na trzy miesiące przed uroczystością w kancelarii parafialnej. Wymagane dokumenty to:

- akty chrztu z zaznaczeniem, że są potrzebne do ślubu kościelnego oraz informacją o przyjętym sakramencie bierzmowania. Jeśli któryś z przyszłych małżonków nie ma tego sakramentu, powinien do niego przystąpić. Kurs trwa z reguły około miesiąca.

- zaświadczenia o braku przeciwwskazań dla zawarcia związku. Wydają je Urzędy Stanu Cywilnego właściwie dla miejsca zameldowania, na podstawie dowodów osobistych oraz skróconych aktów urodzenia. Potrzebne będą 3 kopie tego dokumentu. Należy pamiętać, by oba dokumenty nie straciły ważności w dniu ceremonii!

- dowody osobiste,

- świadectwa nauki religiiAkt ślubuNa tydzień przed ślubem spisuje się akt ślubu. W tym celu należy dostarczyć do kancelarii parafialnej

- zaświadczenie o odczytaniu w rodzimych parafiach obojga narzeczonych zapowiedzi o ślubie. W dwie kolejne niedziele przed ślubem w parafii każdego z narzeczonych powinny być ogłoszone zapowiedzi. Jeżeli ślub nie będzie zawierany ani w parafii panny młodej, ani pana młodego, po zapowiedziach narzeczeni otrzymują tzw. licencję. Dokument należy dostarczyć do parafii, w której odbędzie się ślub.

- potwierdzenie o odbyciu nauk przedmałżeńskich i spotkań w poradni rodzinnej,

- dowody osobiste oraz

- zaświadczenie z USC o braku okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa.Tuż przed samą ceremonią wymagane są zaświadczenia o dwóch spowiedziach, odbytych po spisaniu protokołu oraz na dzień przed ślubem.

Zgoda na skutki cywilno- prawne małżeństwa konkordatowego.Ostatnim dokumentem jest podpisywana w dniu ślubu zgoda na skutki cywilno- prawne małżeństwa konkordatowego. Wymagana jest obecność świadków. Po 10 dniach od daty zawarcia związku małżeńskiego otrzymuje się w USC odpisy skróconych aktów małżeństwa. Na tym kończy się procedura zawierania ślubu konkordatowego.Śluby mieszaneDodatkowy dokument potrzebny jest w przypadku ślubów mieszanych, czyli zawierania małżeństw przez osoby różnych wyznań. Kościół rzymskokatolicki dopuszcza taką możliwość, pod warunkiem zgody biskupa, zwanej dyspensą. Występuje się o nią za pośrednictwem proboszcza właściwej parafii, oświadczając, iż zrobi się wszystko, by dzieci narodzone z zawieranego związku wychować po katolicku. Na ślub z osoba nieochrzczoną również potrzebna jest dyspensa od biskupa. O jej wydanie występuje wikariusz w imieniu proboszcza.www.modanaslub.pl

Artykuły